CENNÍK  ZDRAVOTNÝCH  VÝKONOV A SLUŽIEB,
pri ktorých možno požadovať úhradu
v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia
vlády SR č. 777/2004 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného
zdravotného poistenia, NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 722/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti.
Cenník je spracovaný podľa pokynov Slovenskej lekárskej únie špecialistov.

Názov zdravotníckeho zariadenia:   JAAT Style, s.r.o.
Miesto prevádzky :  Poliklinika KVP, Cottbuská 13, 040 23 Košice
AmbuIancia vnútorného lekárstva,
Ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy
Odborný garant: MUDr.Andrej Janco
Zdravotná sestra:  Tatiana Bačová

Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy
Ambulancia všeobecného lekárstva pre deti a dorast
Odborný garant: MUDr. Alena Jancová
Zdravotná sestra:  Judita Hamzová

V zmysle platnej legislatívy si v zdravotníckom zariadení pacient hradí vyšetrenia a liečbu podľa aktuálneho cenníka: na vlastnú žiadosť, 
vyšetrenia bez odporúčania ošetrujúceho lekára, vyšetrenia po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, vyšetrenia nad rozsah úhrady z
verejného zdravotného poistenia, vyšetrenia z inej ako zdravotnej indikácie, ak nemá platné verejné zdravotné poistenie. Pri neodvolaní
dohodnutého plánovaného termínu vyšetrenia deň vopred účtujeme zmluvnú pokutu podľa zákona 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka §377
ods. 1.),2.).  

Y01 Vyšetrenia, pri ktorých bolo potvrdené požitie alkoholu si hradí pacient.

Z02 Vyšetrenie na administratívne účely
Z02.0 Vyšetrenie pred prijatím do výchovno-vzdelávacích ústavov  na žiadosť ošetrujúceho lekára alebo pacienta

Z02.1 Vstupná prehliadka (pred nástupom do zamestnania) na žiadosť ošetrujúceho lekára alebo pacienta 

Z02.3 Vyšetrenie pri odvodoch brancov na žiadosť ošetrujúceho lekára a lebo pacienta

Z02.4 Vyšetrenie na vodičský preukaz  na žiadosť ošetrujúceho lekára alebo pacienta
o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla

Z02.5 Vyšetrenie pred športovou súťažou  na žiadosť ošetrujúceho lekára alebo pacienta

Z02.6 Vyšetrenie pre poisťovňu   na žiadosť ošetrujúceho lekára, komerčnej poisťovne alebo pacienta

Z02.7 Vydávanie lekárskych potvrdení  (na administratívne účely)
o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu, 
o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium /SOU, SŠ, VŠ /,
o zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom,
absolvovanie rehabilitačného programu a podobne ,
o zdravotnej spôsobilosti pred prácou v zahraničí,
o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz,
o zdravotnej spôsobilosti pre výkon pracovnej činnosti,
o zdravotnej spôsobilosti pre športovcov ,
potvrdenie v súvislosti s výkonom povolania ,
potvrdenie na zdravotný preukaz
potvrdenie o diéte
potvrdenie do školy na telesnú výchovu
potvrdenie pre materskú školu
potvrdenie preskribcie pri ceste do zahraničia
vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie
        - na žiadosť občana
vystavenie nálezu pre sociálnu poisťovňu na žiadosť občana
vystavenie odporúčania alebo nálezu na kúpeľnú liečbu nehradenú z verejného zdravotného poistenia)
Jednoduché potvrdenie..............................................................................................................5,-Eur
Krátka správa...........................................................................................................................10,-Eur
Kompletné zhodnotenie stavu...................................................................................................15,-Eur
Správa pre komerčnú poisťovňu................................................................................................30,-Eur
Opakované vystavenie receptu (strata, expirácia, znehodnotenie)..............................................3,-Eura
Opakované vydanie nálezu(strata,...)..........................................................................................5,-Eur
Výpis z dokumentácie na žiadosť pacienta.................................................................................15,-Eur
Expresné príplatky za vystavenie dokladu......................do 1 dňa..............................................50%
                                                                                                               do 3 dní..............................................30%
9. Vystavenie potvrdenia v cudzom jazyku.................................................................................... 8,-Eur

Z02.8 Iné vyšetrenia na administratívne účely
(Vyšetrenia a odbery na laboratórne vyšetrenia na žiadosť pacienta alebo na vyžiadanie ošetrujúceho lekára:
vyšetrenia zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom,
absolvovanie rehabilitačného programu a podobne ,
o zdravotnej spôsobilosti pred prácou v zahraničí,
o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz, 
prehliadka v súvislosti s výkonom povolania ,   
prehliadka na  zdravotný preukaz a iné)

Z02.9 Bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely
10. Konzultácie, pohovor, rady (bez zdravotnej indikácie alebo nad rámec hradeného vyšetrenia z verejného zdravotného poistenia  pri
základnej diagnóze).......každá započatá polhodina...........................50,-Eur

Z04.0 Krvné testy na alkohol a návykové látky

Z41 Výkony z iných dôvodov ako zo zdravotnej indikácie 
Príplatok za vyšetrenie mimo ordinačných hodín :
11.  V pracovných dňoch v náväznosti na ordinačné hodiny...................................................................12,-Eur
12.  V pracovných dňoch s odstupom od ordinačných hodín minimálne 1,5hodiny.................................20,-Eur
13.  V dňoch pracovného voľna............................................................................................................100,-Eur
14.  Počas dovolenky a vo sviatočné dni...............................................................................................200,-Eur
15. Telefonický manažment  zdravotného stavu v ordinačných hodinách jedno akútne ochorenie alebo  
       obdobie  15 dní u chronických ochorení..........................................................................................15,-Eur
16. Telefonický manažment a zabezpečenie termínov indikovaných  vyšetrení  u iných poskytovateľov
       zdravotnej starostlivosti na jedno ochorenie................................................................................do 50,-Eur
17. Telefonický manažment zdravotného stavu pacienta v ordinačných hodinách, zabezpečenie termínov
       indikovaných vyšetrení u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na rok.............................200,-Eur
18. Manažment dodržania včasného termínu nad rámec  bežného postupu...........................................12,-Eur
19. Manažment dodržania včasného termínu nad rámec bežného postupu na rok.................................50,-Eur
20. Telefonický manažment zdravotného stavu pacienta v ordinačných hodinách, zabezpečenie termínov
       indikovaných vyšetrení u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a manažment dodržania
       včasného termínu nad rámec bežného postupu na rok...................................................................230,-Eur
21. Vyhodnotenie výsledkov vyšetrení nad rámec štandardného vyšetrenia pri  základnej diagnóze  hradenej
       z verejného zdravotného poistenia podľa rozsahu.......................................................................do 30,-Eur
22. Premedikácia, lokálna anestéza pred endoskopickým vyšetrením a sledovanie po podaní................4,-Eura

Z50.4 Psychoterapia nezaradená inde
23. Komunikácia s pacientom alebo jeho  blízkymi o zdravotnom stave  na žiadosť pacienta nad rámec
       základného hradeného vyšetrenia....................každá započatá polhodina.......................................50,-Eur

Z54.3 Rekonvalescencia po psychoterapii

Vyšetrenia na  žiadosť pacienta  alebo vyšetrenia nehradené z verejného zdravotného poistenia, iné služby:
24. EKG s popisom................................................................................................................................12,-Eur
25. Poskytnutie papierovej vaty k vyšetreniam......................................................................................1,-Euro
26. Kopírovacie služby za 1 stranu.........................................................................................................0,20Eur
27. Ster z jazyka, farbenie a mikroskopické vyšetrenie  vzorky pri podozrení  na mykózu, Helicobacter pylori
      alebo iné........................................................................................................................................10,-Eur
28. Vyšetrenie glykémie glukometrom obratom bez čakania v ambulancii/ 1 vyšetenie........................1,50Eur
29. 24-hodinový monitoring glykémie - vyšetrenie na objednávku pomocou  senzora.......................100,-Eur
30. Kompletné gastroenterologické vyšetrenie vrátane  oesophagogastroduodenoskopie a následujúcej
       kontroly po liečbe........................................................................................................................150,-Eur
Endoskopické vyšetrenia vrátane premedikácie:
31. Oesophagogastroduodenoskopia..................................................................................................60,-Eur
32. Rektoskopia..................................................................................................................................30,-Eur
33.               Príplatok za použitie jednorazového rektoskopu (vopred dohodnuté)................................20,-Eur
34. Vyšetrenie per rectum.....................................................................................................................5,-Eur
35. Manuálne vyprázdnenie stolice.....................................................................................................10,-Eur
36. Premedikácia, lokálna anestéza  a sledovanie po podaní................................................................4,-Eura
37. Odobratie výteru a odoslanie vzorky na kultivačné vyšetrenie........................................................5,-Eur
38. Odobratie venóznej  krvi na vyšetrenie do uzavretého systému (naplnenie 1 skúmavky).................4,-Eura
39. Odobratie venóznej krvi na vyšetrenie do otvoreného systému (naplnenie 1 skúmavky).................3,-Eura
40. Príplatok za odber u  dieťaťa do 5 rokov veku.................................................................................4,-Eura
41. Príplatok za odber u nespolupracujúceho  dieťaťa nad 5 rokov veku.............................................10,-Eur
42. Príplatok za výter u dieťaťa do 5 rokov veku..................................................................................1,-Euro
43. Príplatok za vyšetrenie u dieťaťa do 5 rokov veku...........................................................................5,-Eur
44. Príplatok za vyšetrenie u nespolupracujúceho dieťaťa nad 5 rokov veku.......................................10,-Eur
45. Intravenózna  injekcia.....................................................................................................................5,-Eur
46. Príplatok za intravenóznu injekciu u detí do 5 rokov .......................................................................5,-Eur
47. Príplatok za intravenóznu injekciu u nespolupracujúcich pacientov nad 5 rokov..............................5,-Eur
48. Intramuskulárna  injekcia................................................................................................................3,-Eura
49. Príplatok za intramuskulárnu injekciu u detí do 5 rokov ..................................................................3,-Eura
50. Príplatok za intramuskulárnu injekciu u nespolupracujúcich pacientov nad 5 rokov.........................5,-Eur
51. Intranazálne, perorálne, rektálne,  intrakutánne alebo subkutánne podanie liečiva........................3,-Eura
52. Podanie infúzie do 30min..............................................................................................................20,-Eur
53. Podanie infúzie nad 30min............................................................................................................30,-Eur
54. Vyšetrenie sedimentácie.................................................................................................................6,-Eur
55. Vyšetrenie moča chemicky .............................................................................................................5,-Eur 

56. USG pečene, pankreasu, žlčníka, žlčových ciest, sleziny, oesophagu, žalúdka do 19r.veku.................20,-Eur

57. Prvé kompletné interné alebo  diabetologické alebo metabolické alebo predoperačné alebo pediatrické
       alebo gastroenterologické objektívne vyšetrenie vrátane anamnézy...............................................30,-Eur

58. Kontrolné interné alebo  diabetologické alebo metabolické alebo pediatrické alebo gastroenterologické
       objektívne vyšetrenie vrátane anamnézy.........................................................................................15,-Eur
59. Príplatok za komplexné interné alebo pediatrické vyšetrenie nad rámec rozsahu bežného  vyšetrenia      
       základnej diagnózy hradeného  z verejného zdravotného poistenia, ak nerealizujeme nové    
       odbery.........................................................................................................................................do 30,-Eur
60. Hemodynamický monitoring v priebehu dňa (tlak krvi a pulzová frekvencia)pri frekvenci nad 1/deň za
       každé vyšetrenie............................................................................................................................1,50Eur

61. Štruktúrovaný kurz s individuálnym komplexným manažmentom pacienta aj mimo ordinačných hodín
       v  závislosti od dohodnutého rozsahu a potrieb pacienta (chronické ochorenia, únavový syndróm, úprava  
       telesnej hmotnosti,  nastavenie výživy  vo vzťahu k plánovanej záťaži a výkonu športovca, racionálna  
       výživa a alternatívne spôsoby na spomalenie starnutia, kalorimetrické meranie vrátane kontroly po   
       zmene stavu), starostlivosť  aj mimo ordinačných hodín, cena v závislosti od dohodnutého rozsahu  
       a potrieb pacienta na rok vrátane edukačných materiálov a individuálneho balíka pokračujúcich
       informácií...............................................................................................................................do 1400,- Eur

Zmluvné pokuty:
Nedodržanie dohodnutého termínu bez odvolania najneskôr deň vopred:
62. ambulantného  vyšetrenia................................................................................................................7,-Eur
63. endoskopického vyšetrenia.............................................................................................................15,-Eur
Zmluvná pokuta  za nedodržanie manažovaného včasného termínu  v pracovnej dobe a za termín mimo ordinačných hodín činí 50%
príslušného  príplatku za termín  podľa cenníka  k základnej zmluvnej pokute. 


Platí od 01.04.2015.                                                                                            V Košiciach, dňa 1.apríla 2015 Podpisy a pečiatka poskytovateľov:                                       ........................................................................
                                                          
                                                                                                                ..........................................................................

                                                                                                                ..........................................................................
Na vedomie:  Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja
Na stiahnutie: